Regulamin iBOK

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie


I Definicje

MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów;

iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;

Odbiorca usług – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie;

Użytkownik – Odbiorca usług zarejestrowany w iBOK, posiadający login oraz hasło dostępu do iBOK;

Administrator – Dział Informatyki oraz Dział Zbytu;

Login – nazwa Użytkownika;

Hasło – kombinacja (8) znaków (małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne);

e-mail – adres poczty elektronicznej Odbiorcy usług.


II Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania z iBOK dotyczące w szczególności udostępniania,zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika zapewniającego dostęp do informacji z zakresu świadczonych usług podstawowych.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://ibok.mpwik.rzeszow.pl

3. MPWiK umożliwia dostęp do iBOK poprzez stronę internetową: https://ibok.mpwik.rzeszow.pl

4.Serwis iBOK jest własnością MPWiK.

5.Funkcjonowanie iBOK nadzoruje Administrator.

6.Akceptacja niniejszego Regulaminu jest wymagana w przypadku chęci korzystania z usługi iBOK.

7.Korzystanie z usługi iBOK jest bezpłatne.

8. Użytkownikowi,od momentu aktywacji w iBOK, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych oraz do zmiany hasła dostępu do iBOK. Pełna aktywacja następuje do 14 dni roboczych od momentu rejestracji Użytkownika.

9. Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi iBOK, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, Użytkownik może skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK), jak również w związku z realizacją zawartej umowy łączącej Użytkownika z MPWiK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MPWiK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu MPWiK obrony przysługujących mu praw.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom wspierającym MPWiK pod względem teleinformatycznym, jak również podmiotom odpowiedzialnym za umożliwienie dokonywania płatności internetowych oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu korzystania z konta iBOK lub do 3 lat od zakończenia umowy, albo upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MPWiK.

Użytkownikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacją umowy).

Ponadto, Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez MPWiK w celu świadczenia usługi iBOK, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez MPWiK jest brak możliwości świadczenia usługi iBOK.


III Rejestracja i rezygnacja z iBOK

1. Przed rejestracją Odbiorca usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Samodzielna rejestracja Użytkownika:

a) Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://ibok.mpwik.rzeszow.pl zawarty w menu górnym „Rejestracja”, bądź poniżej okna logowania „Nowy użytkownik”;

b) Użytkownik samodzielnie proponuje swój Login, a jego unikalność sprawdzana jest automatycznie i w przypadku występowania już Użytkownika z identycznym Loginem, następuje powrót do formularza rejestracyjnego;

c) po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany w trakcie rejestracji automatycznie zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny oraz link do „Formularza A” – „Zgoda na korzystanie z internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) oraz na otrzymywanie e-faktur” – do wypełnienia;

d) po odebraniu maila weryfikacyjnego Użytkownik klika w link weryfikacyjny;

e) po odebraniu maila weryfikacyjnego Użytkownik klika w link do „Formularza A” do druku, po czym drukuje go, wypełnia, podpisuje i dostarcza do siedziby MPWiK osobiście lub drogą pocztową na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Z dopiskiem: iBOK;

f) w celu aktywacji Użytkownika wymagane jest obligatoryjnie podpisanie „Formularza A” - zgody na korzystanie z iBOK;

g) podpisanie zgody na otrzymywanie e-faktur jest opcjonalne;

h) Użytkownik od chwili kliknięcia linku weryfikacyjnego posiada możliwość logowania się do iBOK, jednak do czasu powiązania Loginu z właściwym ID Odbiorcy usług przez Administratora (po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego „Formularza A”), Użytkownik posiada ograniczony dostęp do usług iBOK;

i) po powiązaniu Loginu z właściwym ID Odbiorcy usług przez AdministratoraUżytkownik otrzyma automatycznie drogą mailową wiadomość z potwierdzeniem aktywacji Użytkownika i przydzieleniu dostępu do iBOK. Od tej chwili Użytkownik posiada możliwość korzystania z wszystkich aktualnie dostępnych usług iBOK.

 

3. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Odbiorcy usług z listy Użytkowników iBOK na każde jego żądanie złożone w formie pisemnej („Formularz D” - rezygnacja z korzystania z iBOK) w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku oraz w przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w terminie 30 dni od daty rozwiązania ww. umowy.


IV Usługi dostępne w iBOK

1. Użytkownik ma możliwość wglądu w następujące dane:

a) historię odczytów wodomierzy dla wszystkich posiadanych miejsc poboru;

b) historię wystawionych faktur, korekt faktur, not odsetkowych i ich treści;

c) stan swojego konta rozliczeniowego (ostatnio dokonana wpłata widoczna będzie po minimum 4 dniach od momentu dokonania przelewu).

2. Użytkownik ma wgląd w swoje dane kontaktowe.

3. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu rozliczeń lub z zakresu wykonania usługi objętej niniejszym Regulaminem.


V Reklamacje

1. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis występującego problemu.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od dnia wpływu jej do MPWiK. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 30 dni.

3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowej zapłaty należności.

 

VI Warunki techniczne

1. Dostęp do iBOK możliwy jest jedynie przez stronę internetową: https://ibok.mpwik.rzeszow.pl

2. Minimalna wymagana rozdzielczość ekranu do poprawnego działania iBOK to 800x600.

3. Przy korzystaniu z iBOK zaleca się posiadanie najnowszych wersji następujących przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.

4. Do prawidłowego działania iBOK niezbędne jest również zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika oprogramowania do odczytywania plików PDF (Portable Document Format).

5. MPWiK nie ponosi odpowiedzialności za problemy w użytkowaniu lub ograniczenia techniczne oprogramowania bądź sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Administrator iBOK nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

7. Synchronizacja danych następuje w godzinach nocnych.

 

VII Zakres odpowiedzialności

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane podczas zakładania konta w iBOK.

2. Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu hasła w błędny sposób konto zostanie zablokowane.

3. Użytkownik zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do iBOK. MPWiK nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim loginu oraz hasła do iBOK.

4. Administrator iBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych do logowania Użytkownika do iBOK przez osoby trzecie.


VIII Postanowienia końcowe

1. Dokumentem nadrzędnym wobec niniejszego Regulaminu jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów dostępny na stronie internetowej: http://www.mpwik.rzeszow.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Administrator może w każdym momencie modyfikować prezentację danych w iBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie komunikatu w iBOK.

5. MPWiK zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do iBOK w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

6. Administrator iBOK podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu.